POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W FIRMIE

 

Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy "Stelmar" Prowadzonej przez Pana Adrian Sęk, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego nr NIP: 6591541190, adres: Swojczany 23 , 32-250 Charsznica.

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

Polityka Prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy "Stelmar" Administrator Danych Osobowych (ADO) - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku Pan Adrian Sęk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy "Stelmar"

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce. Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pan Adrian Sęk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy "Stelmar" , posiadający nr NIP: 6591541190 oraz nr REGON: 363006926 zwany dalej ADO. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem: Swojczany 23 , 32-250 Charsznica

 

2. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego serwisu, w tym dane o adresie IP oraz inne informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane w następujących celach:

Celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku gdy takie działania zostaną przez Pana/Panią podjęte za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej ADO, W razie wszelkiego innego przetwarzania danych osobowych, celem udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej ADO, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie, podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

3. PLIKI COOKIES

 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy w urządzeniu internauty. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, instalowane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (Google’a).

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi:

wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron oraz utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; Co istotne, zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. internetowych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:

Google Chrome Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

Internet Explorer 6.0 i 7.0 Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

4. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 

W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie prawo jej wycofania. W celu cofnięcia zgody wystarczy, wysłać wiadomość mailową na adres biurostelmar@vp.pl . Jednocześnie pragniemy wskazać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jest to konieczne abyśmy mogli spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie skorzystania z naszego formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej.

 

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele ADO, w tym w szczególności podmiot świadczący usługę hostingu poczty e-mail ADO.

 

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych celem świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust 1 lit b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych - do momentu cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych,

 

10. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz do usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadkach wskazanych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W wypadkach wskazanych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich połączeń, które minimalizują to ryzyko. Ponadto ADO wdrożył środki, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, ADO wziął pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i przedsięwziął odpowiednie środki w celu zapobieżenia skutkom.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.